Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Leverings- en betalingsvoorwaarden:
Prijs – Prijsherziening
De prijzen van de huidige aanbieding zijn heden geldig.
De prijs is opgemaakt als volgt:
Materiaal, werfvergadering 2x, levering, plaatsing, verplaatsing, werkuren, indienststelling, eenmalige lifttechnische keuring door extern keuringsorganisme.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW vermeldt op onze offertes en op onze facturen, tenzij dit duidelijk is aangegeven op onze documenten.
Onze prijzen zijn pas geldig na definitieve opmeting van de installatie op de werf.
Afwijkingen van de oorspronkelijke plannen of opdracht kan aanleiding geven tot herberekening van de prijsopgave.
Indien de plaatsingsdatum uitgesteld wordt en met meer dan 6 maanden vertraging oploopt, en wij verhinderd zijn om de installatie te plaatsen, zal een prijsstijging toegepast worden .
In geval van loonsverhogingen, sociale lasten, grondstoffen of enig ander bestanddeel van de prijs, tussen huidige datum en datum van uitvoering zal elke verhoging ten laste van de klant komen.
Prijs herziening volgens algemene voorwaarden voor leveren en montage van personenlift, -goederen-en vrachtenliften volgens prijsberekening Agoria (zie bijlage A)
 
Facturatie
 
Betaling van een factuur binnen 10 dagen na getekende opdracht. Installatie gaat pas in productie na betaling eerste schijf. 
- termijnindiening voorstel:
            Termijn 1. 35 %,        na start productie zonder bankgarantie – goedkeuring van offerte
            Termijn 2. 30 %,        betaald voor start montage, of klaar om geleverd te worden
            Termijn 3. 30 %,        na plaatsen liftdeuren en/of mechanisch klaar 
            Termijn 4. 5 %,          na definitieve oplevering of 30 dagen na montage.
 
- BTW verlegging is wel / niet van toepassing (n.t.b) koper dient de geldende btw tarief door te geven aan Grytec Bv
(Zie bijlage B)
Deze termijnen zijn standaard, andere betaalvoorwaarden gelden enkel wanneer ze anders zijn meegegeven op een door de zaakvoerder van Grytec Bv ondertekende offerte.
De liftinstallatie wordt pas afgeladen op de werf van zodra betaaltermijn 1 en 2 voldaan zijn. De indieningtermijn van de facturen, de betalingstermijn van de factuur en/of de afgifte van de uitvoerderbonnen zal op voorgaand schema moeten worden afgestemd.

In geval van annulering van de bestelling zijn wij gedwongen de onderstaande opgelopen kosten te factureren:    
10% na door de klant ondertekende orderbevestiging 
50% eens het technisch bureau begonnen is het dossier te bewerken 
90% na begin fabricatie
  
 
Betalingsvoorwaarden
 
Betalingskortingen of korting contant bij betaling facturen wordt niet in onze firma toegestaan. Tenzij uitdrukkelijk vermeldt op offerte bij overeenkomst.
Inhoudingen op factuurbedragen ter vervanging van borgstellingen worden niet aanvaard.
Bankgarantie kan worden aangevraagd in overleg met de directie van Grytec BV in offertefase bij bedragen hoger dan 100000€ , hiervoor wordt een eenmalige administratieve kost aangerekend van 345€.
Indien de lift door niet-conformiteit, buiten de aanneming van Gytec BV, de lift niet in dienst kan worden gesteld worden, ontslaat dit de klant niet van het betalen van deel-of eindfacturen.
Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken in arrondissement Brugge bevoegd.
 
 
Levertermijn
 
De levertijd van de installatie bedraagt is afhankelijk van type installatie en gaat in na ontvangst van de opdrachtbevestiging en goedgekeurde opstellingstekening.
De levertijd is als volgt opgebouwd:
            Voorbereidende werkzaamheden
            De levertijd van materialen en productietijd
            Het transport van de fabriek naar de montageplaats
Het is noodzakelijk dat wij de goedgekeurde installatieplannen (en definitieve afwerking) ten laatste 15 werkweken voor de contractuele of afgesproken startdatum montage ontvangen.
Verandering of het niet naleven van de betaalvoorwaarden kan een herziening van de levertermijn tot gevolg hebben.
De levertermijn wordt bepaald en vastgelegd door Grytec Bv na de opmeting ter plaatste op de werf door Grytec Bv. Grytec Bv kan niet gehouden zijn tot het voldoen van een schadevergoeding ingevolge van vertraging van de werken wanneer deze hun oorzaak vinden in een feit vreemd aan Grytec Bv.
Wij gaan ervan uit dat de bouwkundige situatie wordt afgestemd op ons product. Mocht de werkelijke situatie aanleiding geven tot extra kosten en/of voorzieningen dan zullen deze worden doorberekend. Uitstel volgens de vooropgestelde planning kan leiden tot verrekening van de opdracht.
Overmacht hoe dan ook ontstaan, wordt Grytec BV op geen enkele manier verantwoordelijk voor gesteld en kosten die hieruit ontstaan worden niet op Grytec Bv verhaald.

Indienststelling van de installatie 
Vooroplevering Grytec Bv behoudt zich het recht om de 3e voorschotfactuur te versturen wanneer werf niet klaar en mechanische montagegereed (of na plaatsen bordesdeuren) reeds is uitgevoerd . 
De lift kan pas in dienst gesteld worden bij definitieve elektriciteitsaansluiting.
Definitieve oplevering =  eigendomsoverdracht na betaling van de laatste termijn. Hierbij zal het technisch dossier met gebruiksaanwijzing aan de eindgebruiker worden overhandigd en de instructie worden verzorgd, terwijl tevens alle restpunten zijn opgelost
definitieve oplevering uiterlijk 4 weken na ingebruikname van de installatie of na lifttechnische eindkeuring door een externe keuringsinstantie.
Bij vertraagde oplevering buiten onze schuld wordt deze geacht te hebben plaatsgevonden uiterlijk één maand na einde montage of de schriftelijk overeengekomen datum.
Eigendomsoverdracht na betaling van alle facturen (zolang niet alle facturatie is vereffend blijven alle goederen en/of onderdelen ervan, eigendom van Grytec BV dit volgens artikel 491 van het strafwetboek) Wij behouden ons het recht bij niet voldaan en verloop van de facturatie de liftinstallatie buiten dienst te stellen tot facturatie is voldaan. Alle geleverde onderdelen, hetzij gemonteerd of op het werk opgeslagen, blijven onder alle omstandigheden ons eigendom tot de laatste termijn van betaling is voldaan. Bij in gebreke blijven met enige betaling behouden wij ons het recht voor gemonteerde of reeds aangevoerde onderdelen te verwijde­ren en af te voeren, ongeacht de wijze waarop het onroerend goed verbonden is.
Elk document wordt in 1 exemplaar afgeleverd. Bijkomende exemplaren worden aan de kostprijs in rekening gebracht. De verkoper kan niet worden verplicht om een bijkomend exemplaar af te leveren kosteloos na de oplevering van de installatie.
Deze documenten mogen, op straffe van schadevergoeding en intresten, niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor hetgeen zij werden overhandigd. Zij mogen in geen geval meegedeeld worden aan derden.

Garantie
Start garantie bij ingebruikname, doch uiterlijk 2 maanden na montage-gereed
garantieverklaring: conform de  standaard omschrijving. Deze verklaring wordt afgegeven bij de definitieve oplevering van de installatie. Als waarborg wordt, tot één jaar na ingebruikname garantie gegeven op materiaal en werkuren. De garantie geldt voor alle bij overname niet waarneembare gebreken die zich voordoen bij normaal en correct gebruik op de wijze waarvoor de installatie is bedoeld.
Behoudens opzet of roekeloosheid van onze werknemers zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, brand- en waterschade, indirecte schade, verkeerde spanning op de schakelkast, vervolgschade,
beschadiging of krassen aan de bordesdeuren en omlijstingen- kooiwanden- kooideuren-  kooiverlichting,…
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
De liftinstallatie wordt nooit als werflift gebruikt. Alle schade, defecten of verkeerd gebruik door het gebruik van de lift als werflift vallen buiten onze waarborg en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten alle tijden ten laste van de klant.
De lift dient gedurende de garantie periode te worden onderhouden door Grytec BV hiervoor wordt u een onderhoudsvoorstel doorgestuurd binnen 2 maanden na oplevering. De lift dient minstens 2x per jaar voorzien te worden van een onderhoudsbeurt door Grytec BV, volgens de voorschriften van de fabrikant, indien geen contract is afgesloten met Grytec BV vervalt de garantie.
Bij aanvraag van technische bijstand van noodoproepen of aanvraag interventies via mail of telefonisch, worden deze steeds doorgerekend naar de eindklant.
Grytec Bv is 24/7 bereikbaar, 365 dagen per jaar, zowel telefonisch als per mail.
Elk defect of abnormaal gedrag van de liftinstallatie dient ons steeds zo spoedig mogelijk gemeld te worden.
 
 
Niet tot onze levering behoren – door derden te voorzien 

 • het aanwerken van de deurkozijnen en deurdorpels
 • alle metsel-, beton-, timmer-, hak-, breek- en stukadoorswerk
 • Berekeningen van het gebouw - stabiliteit
 • stelling- en/of steigerwerk
 • afsluiting van de machinekamer
 • ventilatie van de schacht                                
 • temperatuurbeheersing van de liftschacht en machinekamer
 • verlichting, wandcontactdoos en noodverlichting in de machinekamer
 • de elektrische voedingsleiding voor kracht en licht, met de bijbehorende hoofdschakelaar en groepenverdeelkast
 • de afwerking van de muurkoppen
 • het verzorgen van de vergunning voor bouw en stroomaansluiting
 • het verzorgen van de (weg) vergunningen – signalisatie voor tijdelijke weginname op openbare weg.
 • toegangs- en aan- en afvoerwegen naar en van de werkplek veilig, vlak, stabiel, vrij van obstakels, zo kort mogelijk en goed verlicht (minimaal 50 Lux op de vloer)
 • kosteloze parkeerplaats en afvalcontainers  nabij de werkplek gelegen (klein chemisch materiaal wordt door ons afgevoerd)
 • voldoende verlichting bij de toegangen
 • het leveren van een wegneembare hijsvoorziening in de schachtkop en machinekamer
 • het afschilderen van de installatie
 • machinekamervloer met een oliewerende verf
 • de niet noodzakelijke ingebruiknamekeuring door een certificerende instantie
 • mobiele telefoonabonnement t.b.v. spreekluisterverbinding
 • Testgewichten voor installaties vanaf 1T bij eindcontrole
 
Bijkomende voorwaarden (volgens type installatie) :
 • de montageplaats alsmede een radius van 4m rond de installatie moet vrij zijn en toegankelijk voor een hijstoestel ( voor goederenliften en autoliften )
 •  De montageplaats dient op alle bordessen en toegangen tot installatie vrij te blijven
 •  Bouw moet wind- en waterdicht zijn.
 • Aanwerking van de deuren wordt niet door Grytec Bv voorzien, indien gewenst is kunnen wij een prijsaanbieding opmaken voor deze werken.
 •  Liftput egaal en vlak, droog en uitgekuist voor aanvang werken. Indien Grytec Bv de liftput moet uitkuisen worden alle werkuren en  afvoerkosten doorgerekend aan de koper 
   De technieker beslist zelf na overleg met zaakvoerder van Grytec Bv, aangaande vervuiling en de hoeveelheid als hij de liftput uitkuist of de werken staakt . 
 • Liftschacht moet pas en haaks zijn met een maximum afwijking van 2cm over de volledige liftschacht en dit geldt eveneens voor de loodrechtheid (ook bij bestaande liftschachten) met uitzondering van eventuele afwijkingen in de offerte vermeldt.
 • Muren dienen voorzien te zijn door volle betonblokken.
 • Er is geen toegankelijke ruimte onder de liftput.
 • De toegang van de liftschacht en machinekamer is enkel door medewerkers van Grytec Bv te betreden. De schachtopeningen dienen afgesloten te worden door de bouwheer conform aan de Belgische wetgeving (ARAB) om ongevallen te voorkomen.
 • De bouwheer voorziet alle mogelijke middelen om de veiligheid op de werf te garanderen en zal bij meldingen van onveilige situaties onmiddellijk de juiste actie ondernemen.
 • Bij start van montage zijn enkel de werknemers van Grytec aanwezig op de werf, er zijn geen andere aannemingen aanwezig die onze werken kunnen hinderen of de veiligheid van onze medewerkers kunnen belemmeren. In het kader van Corona worden de Covid-maatregelen gerespecteerd.
 • alle bouwkundige werken of aanpassingen worden door Grytec BV aangerekend
 • Op ieder verdiep moet een duidelijk meterpas aangebracht zijn in de opening van de liftschacht zodat de liftschacht definitief kan worden opgemeten.
 • Werkplek dient voldoende verlicht te zijn bij aanvang van de werken .
 • Elektrische voedingen tot aan elektro-hydraulische groep alsook bekabeling die niet in opbouw mag geplaatst worden zijn ter uwen laste. juist afgezekerde stroom dient aanwezig te zijn.
 • Bij start montage dient de juiste afgezekerde stroom aanwezig te zijn. Wanneer Grytec Bv een stroomgenerator moet voorzien worden de huurkosten en brandstof doorgerekend aan de koper.
 • De koper dient kosteloos een wind-en waterdicht lokaal van minimum 30m² ter beschikking te stellen nabij de installatie, op de gelijkvloerse verdieping en toegankelijk voor het binnenbrengen van het materiaal. Met het oog op beveiliging tegen diefstal en beschadiging van het materiaal. Er wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het geleverde materiaal zich, hoe dan ook, op de bouwplaats bevindt voor risico van de koper.
 • Als de koper in gebreke blijft en bovenstaande beschikkingen niet naleeft om welke reden dan ook, zal de opgelopen vertraging geen reden zijn tot opschorting van betaling van de voorziene voorschotten. Wanneer het materiaal zich op de bouwplaats bevindt of wanneer Grytec Bv het niet in magazijn wenst te stockeren is de koper ertoe gehouden alle schikkingen te treffen om, over eigen rekening en risico, het behoud en bewaring ervan te verzekeren. Als Grytec Bv hierdoor gedeelde transporten moet uitvoeren zijn deze ten laste van de koper.  Indien de montagewerken hierdoor vertraging oplopen is Grytec Bv niet verantwoordelijk voor laattijdig opleveren en indienst stellen van de installatie. Hierdoor kan een eventuele prijsherzieningsclausule  door Grytec Bv toegepast worden. Onder voorbehoud van alle in de wet voorziene rechten op schadeloosstelling en intresten.
 • Het horizontaal transport van zware onderdelen wordt door ons verzorgd. Voor het verticaal transport van deze onderdelen dient ons, door of vanwege de opdrachtgever, gratis een (bouw)kraan, inclusief bedienend personeel, ter beschikking te worden gesteld. Extra middelen om het binnenbrengen van de installatie te voorzien zijn ten laste van de bouwheer.
 • Voor aanvang van de werken dient een plaatsbeschrijf opgemaakt te worden door de bouwheer, en overhandigd te worden aan Grytec bv. Opmerkingen die nadien worden vastgesteld vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Grytec bv, tenzij met wederzijds schriftelijk akkoord van beide partijen.
 • De bouwkundige voorzieningen overeenkomstig onze technische plannen zijn ten laste van de klant (ventilatie, hijspunten, brand - en verluchtingsroosters, branddeuren en brandblussers )
 • Het voorzien van een volle betonnen linteel boven de bordesdeuren.voor deuren van deurhoogte 2000mm is deze op 2250mm voor deuren met deurhoogte 2100mm is deze 2350mm . Wanneer deze te hoog is wordt een meerprijs aangerekend van 185€ per deur voor aangepaste montagebeugels.
 • Het toestel kan pas in productie gaan na schriftelijke bevestiging van de exacte hoogtematen en schachtafmetingen, alsook betaalconditie (40% totaalprijs) op ons rekening is overgemaakt.
 • Schachtafmetingen hebben een maximum afwijking (loodrechtheid) van 2cm. Bij afwijkingen groter dan 2 cm wordt een meerprijs aangerekend voor de nodige aanpassingen, bouwkundige aanpassingen vallen ten laste van de koper.
 • De minimum benodigde schachtafmetingen dienen gerespecteerd te worden en zijn geheel verantwoordelijk van de ruwbouwaannemer.(bij bestaande gebouwen zijn deze ten laste van de bouwheer)
  Deze is ook verantwoordelijk voor het plaatsen van een wegneembare en veilige afscherming van de openingen van de bordessen.
 • Bij een vloeropbouw van meer dan 170mm wordt er een meerprijs aangerekend voor extra lange beugels voor het plaatsen van de bordesdeuren.(175€/verdiep).
 • Testgewichten dienen door de bouwheer ter beschikking gesteld worden, zodat wij de eindkeuring van de installatie kunnen uitvoeren.
 • Tijdens de gehele duur van de montagewerken is alleen het personeel van de verkoper gemachtigd de installatieplaats te betreden. Grytec Bv wijst elke aansprakelijkheid af in verband met ongevallen voorkomen aan derden die zich niet aan het verbod van toegang tot de  bouwplaats zouden hebben gehouden.
 • Indien de fabrikant een installatie produceert met afwijkende uitvoering volgens aanvraag van de klant, kan Grytec Bv niet verantwoordelijk worden gesteld voor het foutief aanleveren van materiaal of uitvoering door de fabrikant, hiervoor zal dan ook geen tegemoetkoming door Grytec Bv naar de klant voorzien worden.
 • Schade veroorzaakt door werknemers van Grytec bv dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de directie van Grytec bv en aan de bouwheer, de werknemers blijven ter plaatste tot de schade schriftelijk is vastgesteld door de bevoegden en foto's zijn doorgezonden naar bevoegde instanties. 
  Schade die veroorzaakt wordt door derden tijdens de werken, valt niet onder de verantwoordelijk van Grytec bv..
 • Montagedatum wordt afgesproken bij bestelling door de bouwheer, als deze met meer dan 2 maanden wordt overschreden behouden wij ons het recht van een meerprijs van 115€ /week  voor stockage en 295€ vaste kost planning en administratiekosten, de montage start pas na het vereffen van deze kosten . 
 • De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.
 • Brandwerende eisen dienen steeds tijdens het offertestadium vermeldt te worden.
 • Indien asbest aanwezig in het gebouw, worden onmiddellijk alle werken voor onbepaalde duur gestaakt, zonder wij hiervoor enige verantwoordelijkheid dragen wegens uitstel voor onze werkzaamheden.
 • Grytec bv is ontheven van enige participatie van verrekening in werfvoorzieningen (elektriciteitsgebruik, toiletten, afvalafvoer, werfinrichting, enz…)
 • Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.
 • Werftoiletten moeten door de bouwheer voorzien worden op iedere toegankelijke werf.
 • extra kraanwerk door niet bereikbaarheid van installatie of liftput evenals verticaal en horizontaal transport is ten koste van de bouwheer, alle middelen die extra voorzien worden om de installatie op de voorziene plaats binnen te brengen, dienen door de bouwheer aanvaardt te worden en zal doorgerekend worden aan de bouwheer.
 • Niet toegankelijkheid van de werkplek met hijs - en takelmateriaal door onvoorziene omstandigheden of stabiliteit problemen  en extra kosten hiervoor zijn ten laste van de bouwheer
 • De stabiliteit van de bouwplaats dient door de bouwheer berekend te worden zodat wij geen hinder ondervinden om zowel de installatie aan te leveren en/of binnen te brengen in het gebouw.
 • Niet bereikbaarheid van de werf door eender welke reden heeft ons het recht onze werken te staken vb wegenwerken, voorziening nutsleidingen, evenementen en marktdagen, sportwedstrijden, onverharde wegen, autovrije zones
 • Aaneensluitende montage, een tweede of derde aankomst en/of vertrek omwille van bouwkundige vertraging of door derden voorbereidende werken niet uitgevoerd voor start van montage, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn wordt doorgerekend aan de bouwheer.
 • Heftafels dienen geïnstalleerd en gebruikt te worden overeenkomstig de betreffende wetgeving.
 • Bouwkundige opmerkingen bij inspectie door de keuringsinstantie gemeld, dienen in orde gebracht te worden door de bouwheer. De kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de bouwheer, eveneens dient een herkeuring door de bouwheer aangevraagd en bekostigd te worden. Indien er een extra keuring nodig is door zaken niet in orde van de klant is dit ten laste van de klant. Verloren werkuren met als reden dat bovenstaande zaken niet in orde zijn gebracht door klant zullen in regie worden gefactureerd aan 68,60€/uur excl. BTW
 • Van zodra de lift in dienst wordt gesteld en/of  in gebruik wordt genomen, aanschouwt de koper stilzwijgend de installatie voor opgeleverd. als deze ons niet schriftelijk binnen de 5 werkdagen op de hoogte stelt van eventuele gebreken.
 • De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd maximum 14 dagen na een aangetekende maanbrief.
 • Grytec Bv wijst elke verantwoordelijkheid af bij verkeerd gebruik van of bij wijzigingen/aanpassingen aan het geleverde toestel, uitgevoerd door anderen dan Grytec Bv.
 • Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 10% per maand met een minimum van 50€ , te rekenen vanaf de faktuurdatum van het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.
  De koper die in gebreke blijft de faktuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het faktuurbedrag met een minimum van 50 €. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
  Alle gebeurlijke geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheden van de Rechtbanken in het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Algemene voorwaarden Grytec BV zijn geldend op alle offertes opgesteld  na  01/09/2017 en gelden voor elke koper aan  Grytec BV
Bijlage A:
PRIJSHERZIENING - CLAUSULE EN BEREKENINGSFORMULE
Om rekening te houden met eventuele schommelingen in lonen, sociale lasten en verzekeringen, alsook in prijsnoteringen van grondstoffen die zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen voordoen, wordt bij het opstellen van de eindfactuur een verrekeningsstaat opgemaakt overeenkomstig volgende formule
P = Po (0,25 I   + 0,55 S   + 0,20)
                     Io                    So
Die formule zal afzonderlijk op elke lift waarop het contract betrekking heeft, worden toegepast.
De verschillende factoren in voorafgaande formule worden omschreven als volgt
P = door de onderneming aangepast bedrag.
Po = oorspronkelijke prijs der goederen als in de offerte van de fabrikant vermeld, gebeurlijk gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in de opdracht.
Lo = waarde van index I: conventioneel of contractueel overeengekomen maandelijkse index, berekend door het Ministerie van Economische Zaken - Bestuur van de Industrie - op grond van de jaarlijkse binnenlandse consumptie der voornaamste grondstoffen en materialen bestemd voor het bouwbedrijf, zoals hij minstens 10 dagen vóór het indienen van de offerte werd bekendgemaakt, di. Io = …………………………………
I = waarde van index I: geldende als basis en bekendgemaakt 1 maand vóór de levering van de tractiemachines op bouwplaats.
So = het referte-uurloon vastgesteld of bekrachtigd door het Nationaal Paritair Comité van de metaalverwerkende nijverheid, verhoogd met de sociale lasten en verzekeringen, en geldende op de 10de dag vóór het indienen van de offerte door de fabrikant, d.i ………Euro +……………..%.
Het door Agoria medegedeelde bedrag van voormeld loon en van de daarop betrekking hebbende lasten zal hiervoor de geldige maatstaf zijn.
S = het gewogen loongemiddelde, verhoogd met sociale lasten en verzekeringen, geldende als basis, maar van kracht tijdens de vervaardigingsperiode in de fabriek, gaande over de 2 maanden die aan de maand tijdens welke de montage wordt verricht voorafgaan, en tijdens de hele montageperiode.

waarin S1, S2 …………… Sn de gebeurlijke verschillende lonen, sociale lasten en verzekeringen medegerekend vertegenwoordigen, welke respectievelijk tijdens J1, J2 ……………. Jn dagen van kracht waren,
terwijl J0 = J1 + J2 …………… Jn, in kalenderdagen uitgedrukt, staat voor de 2 maanden die aan de maand voorafgaan waarin met de montage werd aangevangen, plus de montageperiode.
 
 
Bijlage B:
 
 6% btw-tarief voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar ATTEST
 
Toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op werken in onroerende staat aan privé-woningen krachtens de bepalingen van de rubrieken XXXI en XXXVIII van het Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.
Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………..
Wonende te ………………………………………………………………………………………………………………………..
verklaart dat het gebouw gelegen te …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
waarvan hij/zij1:
 eigenaar
 huurder
 vruchtgebruiker
 zaakvoerder
 
is, effectief in gebruik is sedert ten minste 10 jaar1 vóór het eerste tijdstip van de verschuldigdheid van de btw op de werken die worden uitgevoerd overeenkomstig ²
 de aannemingsovereenkomst
 de bestelbon
 de offerte
 de factuur
 
die werd ondertekend op …………………………………………………………..
en na de uitvoering van de vermelde werken effectief en2
 uitsluitend
 hoofdzakelijk
 
zal gebruikt worden als privéwoning.
Ondertekende verklaart hierbij dientengevolge, opdracht te hebben gegeven tot facturatie tegen 6% van de volgende factu(u)r(en): factuurnummer(s)
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
van ……………… (jaar).
 
Ondertekende verklaart te weten dat een foutieve verklaring aanleiding kan geven tot supplementaire BTW, boeten en interesten, waarvoor de ondertekende verantwoordelijke is, ingevolge het Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970.
Deze bedragen zullen hem integraal ten laste worden gelegd, indien ze verschuldigd blijken te zijn volgens de BTW administratie ingevolge de wetgeving.
 
Opgemaakt (in 2 exemplaren) te …………………………………………………….
 
Datum ……………………………………………………………….
 
Handtekening ……………………………………………………
 
TERUG TE ZENDEN NAAR DE AANNEMER DIE DE WERKEN HEEFT UITGEVOERD
 1 Voor de levering met plaatsing van verwarmingsketels in appartementsgebouwen of liftinstallaties is een ingebruikname van ten minste 15 jaar vereist om de materialen te kunnen factureren tegen 6%. 2 Schrappen wat niet past. 

Contacteer ons