Leverings- en betalingsvoorwaarden:

Samengevat geldt:

- prijs herziening volgens algemene voorwaarden voor leveren en montage van personenlift-,goederen-en vrachtenliften volgens prijsberekening Agoria
 
- BTW verlegging is wel / niet van toepassing (n.t.b) koper dient de geldende btw tarief door tegeven aan Grytec Bvba

- betaling van een factuur binnen  10 dagen na getekende opdracht. Installatie gaat pas in productie na betaling eerste schijf. 

- termijnindiening voorstel:

- Termijn 1. 30 %, na start productie zonder bankgarantie
- Termijn 2. 35 %,   betaald voor start montage, of klaar om geleverd te worden
- Termijn 3. 30 %,  na plaatsen liftdeuren en mechanisch klaar 
- Termijn 4. 5 %, na definitieve oplevering of 30 dagen na montage.

Deze termijnen zijn standaard, andere betaalvoorwaarden gelden enkel wanneer ze anders zijn meegegeven op een door de zaakvoerder van Grytec Bvba ondertekende offerte.

- vooroplevering Grytec Bvba behoudt zich het recht om de 3e voorschotfactuur te versturen wanneer werf niet klaar en mechanische montagegereed (na plaatsen bordesdeuren) reeds is uitgevoerd  

- definitieve oplevering =  eigendomsoverdracht na betaling van de laatste termijn. Hierbij zal het technisch dossier met gebruiksaanwijzing aan de eindgebruiker worden overhandigd en de instructie worden verzorgd, terwijl tevens alle restpunten zijn opgelost

- definitieve oplevering uiterlijk 4 weken na ingebruikname van de installatie

- de indieningtermijn van de facturen, de betalingstermijn van de factuur en/of de afgifte van de uitvoerderbonnen zal op voorgaand schema moeten worden afgestemd

-In geval van annulering van de bestelling zijn wij gedwongen de onderstaande opgelopen kosten te factureren:     -10% na door de klant ondertekende orderbevestiging 
- 50% eens het technisch bureau begonnen is het dossier te bewerken 
- 90% na begin fabricatie

- betalingskortingen of korting concant bij betaling facturen wordt niet in onze firma toegestaan. Tenzij vermeld op offerte  bij overeenkomst

-Bankgaranties kan worden aangevraagd in overleg met de directie van Grytec BVBA in offertefase bij bedragen hoger dan 100000€ ,hiervoor wordt een eenmalige administratieve kost aangerekend van 285€

- start garantie bij ingebruikname, doch uiterlijk 2 maanden na montage-gereed

- garantieverklaring: conform de  standaard omschrijving. Deze verklaring wordt afgegeven bij de definitieve oplevering van de installatie. Als waarborg wordt, tot één jaar na ingebruikname garantie gegeven op materiaal en werkuren 

- de garantie geldt voor alle bij overname niet waarneembare gebreken die zich voordoen bij normaal en correct gebruik op de wijze waarvoor de installatie is bedoeld. Behoudens opzet of roekeloosheid van onze werknemers zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade,brand- en waterschade, indirecte schade, vervolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden . De lift dient gedurende de garantie periode te worden onderhouden door Grytec BVBA hiervoor wordt u een onderhouds voorstel doorgestuurd na oplevering 
 

- eigendomsoverdracht na betaling van alle facturen (zolang niet alle facturatie is verheffend blijven alle goederen eigendom van Grytec Bvba dit volgens artikel 491 van het strafwetboek) Wij behouden ons het recht bij niet voldaan en verloop van de facturatie de liftinstallatie buiten dienst te stellen tot facturatie is voldaan.
- Elk document wordt in 1 exemplaar afgeleverd. Bijkomende exemplaren worden aan de kostprijs in rekening gebracht. De verkoper kan niet worden verplicht om een bijkomend exemplaar af te leveren kosteloos na de oplevering van de installatie.
Deze documenten mogen, op straffe van schadevergoeding en intresten, niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor hetgeen zij werden overhandigd. Zij mogen in geen geval meegedeeld worden aan derden.

- onze service-afdeling neemt binnen 3 maanden na in gebruik name contact op, teneinde een, op het gebruik afgestemd, onderhoudscontract aan te bieden.

Alle geleverde onderdelen, hetzij gemonteerd of op het werk opgeslagen, blijven onder alle omstandigheden ons eigendom tot de laatste termijn van betaling is voldaan. Bij in gebreke blijven met enige betaling behouden wij ons het recht voor gemonteerde of reeds aangevoerde onderdelen te verwijde­ren en af te voeren, ongeacht de wijze waarop het onroerend goed verbonden is.

 • Grytec bvba verzekert een garantieperiode van 1 jaar ingaande vanaf de installatiedatum,op alle defect erkende onderdelen door normaal gebruik,inclusief werkuren en verplaatsingskosten *valt niet onder garantie: beschadigingen door ongeval,vandalisme, slordig en onbevoegde behandeling, beschadiging door gebrekkig onderhoud, onderhoudskosten, hiervoor kan een onderhoudscontract afgesloten worden. Waterschade en brandschade.

   

  Bijkomende voorwaarden:

  - de montageplaats alsmede een radius van 4m rond de installatie moet vrij zijn en toegankelijk voor een hijstoestel ( voor goederenliften en autoliften )
  - De montageplaats dient op alle bordessen en toegangen tot installatie vrij te blijven
  - Bouw moet wind- en waterdicht zijn.
  - Aanwerking van de deuren wordt niet door Grytec Bvba voorzien, indien gewenst is kunnen wij een prijsaanbieding opmaken voor deze werken.
  - Liftput droog en uitgekuist voor aanvang werken. Indien Grytec Bvba de liftput moet uitkuisen worden alle werkuren en  afvoerkosten doorgerekend aan de koper 
  De technieker beslist zelf na overleg met zaakvoerder van Grytec Bvba, aangaande vervuiling en de hoeveelheid als hij de liftput uitkuist of de werken staakt . 
  - Liftput moet pas zijn met een maximum afwijking van 2cm over de volledige liftput.en dit geldt evenneens voor de loodrechtheid (ook bij bestaande liftschachten) dit geldt niet wanneer wanner eventuele afwijkingen in de offerte zijn vermeld
  alle bouwkundige werken of aanpassingen worden door Grytec BVBA aangerekend
  - Op ieder verdiep moet een duidelijk meterpas aangebracht zijn in de opening van de liftschacht. dit alvorens de liftschacht defenitief kan worden opgemeten.
  -Werkplek dient voldoende verlicht te zijn bij aanvang van de werken .
  - Elektrische voedingen tot aan elektra-hydraulische groep alsook bekabeling die niet in opbouw mag geplaatst worden zijn ter uwen laste. En diene juist afgezekerd te zijn.
  - Bij start montage dient de juiste afgezekerde stroom aanwezig te zijn. Wanneer Grytec Bvba een stroomgenerator moet voorzien worden de huurkosten en brandstof doorgerekend aan de koper.
  - De koper dient kosteloos een lokaal van minimum 30m² ter beschikking te stellen nabij de installatie, op de gelijkvloerse verdieping en toegankelijk voor het binnenbrengen van het materiaal. Met het oog op beveiliging tegen diefstal en beschadiging van het materiaal. Er wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het geleverde materiaal zich, hoe dan ook, op de bouwplaats bevindt voor risico van de koper. Als de koper in gebreke blijft en bovenstaande beschikkingen niet naleeft om welke reden dan ook, zal de opgelopen vertraging geen reden zjin tot opschorting van betaling van de voorziene voorschotten. Wanneer het materiaal zich op de bouwplaats bevindt of wanneer Grytec Bvba het niet in magazijn wenst te stockeren is de koper ertoe gehouden alle schikkingen te treffen om, over eigen rekening en risico, het behoud en bewaring ervan te verzekeren. Als Grytec Bvba hierdoor gedeelde transporten moet uitvoeren zijn deze ten laste van de koper.  Indien de montagewerken hierdoor vertraging oplopen is Grytec Bvba niet verantwoordelijk voor laattijdig opleveren en indienst stellen van de installatie. Hierdoor kan een eventuele prijsherzieningsclausule  door Grytec Bvba toegepast worden. Onder voorbehoud van alle in de wet voorziene rechten op schadeloosstelling en intresten.
  - Voor aanvang van de werken dient een plaatsbeschrijf opgemaakt te worden door de bouwheer, en overhandigd te worden aan Grytec bvba. Opmerkingen die nadien worden vastgesteld vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Grytec bvba, tenzij met wederzijds schriftelijk akkoord van beide partijen.
  - De bouwkundige voorzieningen overeenkomstig onze technische plannen zijn ten laste van de klant (ventilatie, hijspunten, brand - en verluchtingsroosters, branddeuren en brandblussers )
  -Het voorzien van een volle betonnen linteel boven de bordesdeuren.voor deuren van deurhoogte 2000mm is deze op 2250mm voor deuren met deurhoogte 2100mm is deze 2350mm . Wanneer deze te hoog is wordt een meerprijs aangerekend van 185€ per deur voor aangepaste montagebeugels.- Het toestel kan pas in productie gaan na schriftelijke bevestiging van de exacte hoogtematen en schachtafmetingen,alsook betaalconditie (40% totaalprijs) op ons rekening staat.
  - Schachtafmetingen hebben een maximum afwijking (loodrechtheid) van 2cm. Bij afwijkingen groter dan 2 cm wordt een meerprijs aangerekend voor de nodige aanpassingen, bouwkundige aanpassingen vallen ten laste van de koper.
  - De minimum benodigde schachtafmetingen dienen gerespecteerd te worden en zijn geheel verantwoordelijk van de ruwbouwaannemer.(bij bestaande gebouwen zijn deze ten laste van de bouwheer)
    Deze is ook verantwoordelijk voor het plaatsen van een wegneembare en veilige afscherming van de openingen van de bordessen.
  -Bij een vloeropbouw van meer dan 170mm wordt er een meerprijs aangerekend voor extra lange beugels voor het plaatsen van de bordesdeuren.(145€/verdiep)
  - Tijdens de gehele duur van de montagewerken is alleen het personeel van de verkoper gemachtigd de installatieplaats te betreden. Grytec Bvba wijst elke aansprakelijkheid af in verband met ongevallen voorkomen aan derden die zich niet aan het verbod van toegang tot de   bouwplaats zouden hebben gehouden.
  - Schade veroorzaakt door werknemers van Grytec bvba dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de directie van Grytec bvba en aan de bouwheer, de werknemers blijven ter plaatste tot de schade schriftelijk is vastgesteld door de bevoegden en foto's zijn doorgezonden naar bevoegde instanties. 
    Schade die veroorzaakt wordt door derden tijdens de werken, valt niet onder de verantwoordelijk van Grytec bvba.

  - Montagedatum wordt afgesproken bij bestelling door de bouwheer,als deze met meer dan 2maanden wordt overschreden behouden wij ons het recht van een meerprijs van 95€ /week  voor stockage en 240€ vaste kost planning en administratiekosten
    de montage start pas na het verefffen van deze kosten . 
  - De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
  - Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.
  - Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.
  - Werftoiletten moeten door de bouwheer voorzien worden op de werven
  - extra kraanwerk door niet bereikbaarheid van installatie of liftput evenals verticaal en horizontaal transport is ten koste van de bouwheer ook de kosten voor plaatsen van signalisatie en aanvraag van vergunningen voor laden en lossen 
     zijn voor de bouwheer 
  - Niet toegangkelijkheid van de werkplek met hijs - en takelmateriaal door onvoorziene omstandigheden of stabiliteitproblemen  en extra kosten hiervoor zijn ten laste van de bouwheer
  - Niet bereikbaarheid van de werf door eender welke reden heeft ons het recht onze werken te staken vb
    wegenwerken,voorziening nutsleidingen, evenementen en marktdagen, sportwedstrijden, onverharde wegen, autovrije zones
  - Heftafels dienen gei╠łnstalleerd en gebruikt te worden overeenkomstig de betreffende wetgeving.
  -De bouwheer zorgt kosteloos voor één vergunde parkeerplaats in de omgeving van de uit te voeren werken gedurende de duur van de werken ,indien niet voorzien zijn zullen de parkeerkosten worden doorgefactureerd naar de bouwheer.
  - Bouwkundige opmerkingen bij inspectie door de keuringsinstantie gemeld, dienen in orde gebracht te worden door de bouwheer. De kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de bouwheer, eveneens dient een herkeuring door de bouwheer aangevraagd en bekostigd
    te worden.Indien er een extra keuring nodig is door zaken niet in orde van de klant is dit ten laste van de klant. Verloren werkuren met als reden dat bovenstaande zaken niet in orde zijn gebracht door klant zullen in regie worden gefactureerd aan 68,60€/uur excl. BTW
  - Van zodra de lift in dienst wordt gesteld en in gebruik wordt genomen,aanschouwt de koper
  stilzwijgend de installatie voor opgeleverd. Als deze ons niet schriftelijk binnen de 5 werkdagen op de hoogte stelt van eventuele gebreken

- De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd maximum 14 dagen na een aangetekende maanbrief.
-Grytec BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af bij verkeerd gebruik van of bij wijzigingen/aanpassingen aan het geleverde toestel, uitgevoerd door anderen dan Grytec BVBA

- Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 5% per maand met een minimum van 50€ , te rekenen vanaf de faktuurdatum van het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.

Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.
- De koper die in gebreke blijft de faktuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het faktuurbedrag met een minimum van 40 €. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
- Alle gebeurlijke geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheden van de Rechtbanken in het
arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

 

 

Algemene voorwaarden Grytec BVBV zijn geldend op alle offertes opgesteld  na  01/09/2017 en gelden voor elke koper aan  Grytec BVBA  

Contacteer ons